ECOCHEM ProfiČeský výrobek


Nabídka produktů

Certifikace systémů managementu - HACCPCertifikace HACCP

K ověření funkčnosti a účinnosti zavedeného systému kritických bodů (HACCP) může výrobce požádat o certifikaci tohoto systému. Certifikace systému HACCP je dobrovolná činnost, kterou výrobce dokazuje splnění požadavků nad obvyklý rámec vyžadovaný naší národní legislativou.

 

Certifikace systému zdravotní nezávadnosti HACCP

Systém kritických bodů zajišťuje preventivní a systematický přístup k včasné identifikaci nebezpečí zdravotní závadnosti a k zamezení jeho vzniku. Důsledná aplikace výrazně snižuje nejen zdravotní rizika, ale i ekonomické ztráty ve výrobě. Systém kritických bodů je zaměřen na klíčové faktory, které ovlivňují bezpečnost a zdravotní nezávadnost potravin v celém potravinovém řetězci od zpracování suroviny až po prodej. Systém HACCP slouží k ovládání biologických, chemických nebo fyzikálních činitelů, které působí na potravinu a mohou porušit její závadnost.
Se zvýšenými požadavky na zdravotní nezávadnost potravin byla zavedena dobrovolná certifikace systému kritických bodů HACCP. Certifikací systému kritických bodů výrobce prokazuje funkční a účinný systém plnění požadavků nad obvyklý rámec vyžadovaný národní legislativou, ověřený nezávislým certifikačním orgánem.

 

Přínosy certifikace systému kritických bodů

 • plnění požadavků nejnáročnějších zákazníků (obchodních řetězců a nadnárodních společností)
 • prokázání plnění požadavků HACCP nad rámec minimálních požadavků daných národní legislativou
 • garance stálosti výrobního procesu a tím i stabilní a vysokou kvalitu poskytovaných služeb a produktů zákazníkům
 • prokázání vhodnosti, účinnosti a efektivnosti vybudovaného systému kritických bodů třetí nezávislou stranou
 • zkvalitnění systému řízení, zdokonalení organizační struktury organizace
 • zlepšení pořádku a zvýšení efektivnosti v celé organizaci
 • optimalizace nákladů - redukce provozních nákladů, snížení nákladů na neshodné výrobky, úspory surovin, energie a dalších zdrojů
 • snížení ekonomických ztrát ve vztahu k označování, přesnosti plnění, vážení atd.
 • zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů
 • snadnější získání státních zakázek

 

Certifikační proces má tyto základní fáze:

 • zpracování dokumentace
 • zavedení QMS do praxe
 • certifikace akreditovaným certifikačním orgánem
    • posouzení a evidence žádosti klienta k certifikaci
    • uzavření smlouvy o provedení certifikačního auditu (certifikační audit probíhá ve dvou stupních)
    • ustanovení týmu auditorů
    • zpracování plánu auditu
    • ověřování skutečností v etapách:
        a) přezkoumání dokumentace klienta
        b) prověření skutečností na místě
    • vypracování zprávy o výsledku certifikačního auditu
    • posouzení zprávy z auditu certifikačním orgánem
    • vydání certifikátu
 • dozorový audit
    • Po dobu tříleté platnosti certifikátu probíhá 1x ročně dozorový audit. V souvislosti s výsledkem dozoru je vydáno rozhodnutí o potvrzení platnosti certifikátu do dalšího dozoru, popř. rozhodnutí o pozastavení platnosti certifikátu. V případě zásadních odchylek od požadavků norem lze přikročit ke krajnímu opatření a certifikát odejmout.

Certifikační služby Vám rádi zajistíme u následujících partnerů:

 www.3ec.cz www.tuev-nord.cz   SGS Czech IQNet Czech sdružení